OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Instant Factoring d.o.o. Beograd

UVOD

Društvo Instant Factoring d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Pjarona De Mondezira br. 42/2, matični broj 21725188 (u daljem tekstu: „Faktor“) pruža usluge faktoringa sa regresom (u daljem tekstu: „Usluge“) privrednim subjektima osnovanim u Republici Srbiji („Korisnik“ ili „Korisnici“) i to putem aplikacije na internet stranici www.instantfactoring.rs (u daljem tekstu: „Platforma“ ili „Instant Faktoring Platforma“).

Kako bi ostvario pristup Uslugama, Korisnik registruje korisnički nalog na Platformi. Prilikom registracije, Korisnik prihvata Opšte uslove poslovanja i Politiku privatnosti putem Platforme obeležavanjem odgovarajućih polja nakon čega može podneti zahtev za Usluge i dostaviti dokumentaciju i podatke neophodne radi analize zahteva u elektronskom obliku. Status svakoj pojedinačnog zahteva može se proveriti u svako doba putem Platforme.  

U slučaju da Faktor odobri zahtev, strane pristupaju pregovorima radi zaključenja ugovora o faktoringu sa regresom. Napominjemo da Faktor ne preuzima bilo kakvu obavezu u vezi sa Uslugama niti nije obavezan da pruži bilo koju Uslugu sve do konačnog usaglašavanja odnosno prihvatanja i potpisivanja ugovora o faktoringu i ispunjenja njime predviđenih uslova. 

REGISTRACIJA 

Registracija korisničkog naloga podrazumeva sledeće korake:

  • unos imena, prezimena i kontakt podataka (broj telefona i adresa elektronske pošte) zaposlenog odnosno zakonskog zastupnika Korisnika;
  • unos naziva, matičnog broja, PIB-a, pravne forme, poslovnog računa i sedišta Korisnika;
  • prihvatanje Opštih uslova poslovanja i Politike privatnosti;
  • unos broja telefona i adrese elektronske pošte radi verifikacije naloga;
  • unos verifikacione šifre dobijene pitem SMS poruke;
  • odobravanje naloga od strane predstavnika Faktora.  

Nakon registracije, Korisnik pristupa korisničkom nalogu i Platformi putem sledeće internet stranice – www.instantfactoring.rs.

KORIŠĆENJE PLATFORME

Korišćenje Platforme je besplatno i ostvaruje se prijavom Korisnika na korisnički nalog.

 

Faktor ima diskreciono pravo da, bez obaveze prethodnog obaveštavanja i bilo koje druge odgovornosti u tom pogledu, suspenduje ili onemogući pristup korisničkom nalogu i Uslugama, a pogotovu u sledećim slučajevima: (a) ukoliko prekršite odredbe ovih Opštih uslova, (b) ukoliko primenjivi proposi, nadležni organi uprave ili sudovi to zahtevaju ili nalažu ili u slučaju (c) povlačenja Platforme sa tržišta. 

Korisnik izjavljuje i garantuje da su podaci i dokumentacija dostavljeni putem Platforme tačni, potpuni ili istiniti, pri čemu Faktor ima pravo (ali ne i obavezu) da proveri i potvrdi autentičnost svega dostavljenog i komuniciranog. Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja Korisnik je saglasan sa bilo kojoj proverom koju Faktor može sprovesti u pogledu autentičnosti, istinitosti i tačnosti prethodno navedenog.

Ukoliko se uspostavi da su infromacije koje je Korisnik dostavio netačne, nepotpune ili neistinite, Faktor ima pravo da suspenduje ili onemogući pristup korisničkom nalogu i da odbije svaki potponji pokušaj pristupa Platformi i Uslugama.

Faktor ne preuzima bilo kakvu odgovornost uključujući naknadu štete u vezi sa: (a) korišćenjem odnosno nemogućnošću korišćenja ili rezultatima korišćenja Platforme i internet stranice – www.instantfactoring.rs i njihovih sadržaja, (b) neovašćenim pristupima korisničkim nalozima i Platformi i (c) izjavama i radnjama trećih lica na Platformi.

POVERLJIVOST I POLITIKA PRIVATNOSTI

Faktor obezbeđuje poverljivost podataka i informacija dostavljenih putem Platforme, kao i podataka o ličnosti koje Korisnik dostavlja prilikom registracije radi procene mogućnosti za zaključenje ugovora o faktoringu i ispunjenja obaveza iz takvog ugovora.

Faktor obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera u skladu sa važećim propisima i Politikom privatnosti. 

KOMUNIKACIJA

Međusobnu komunikaciju po pravilu vršimo putem adrese elektronske pošte koju ste dostavili prilikom registracije i obaveštenjima na Platformi. 

Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja saglasni ste da se međusobni poslovni odnos i komunikacija u najvećoj mogućoj meri odvijaju elektronskim putem.

Sledstveno, sva obaveštenja i druga komunikacija učinjena u skladu sa prethodno navedenim će se smatrati: (a) izvršenom u pisanoj formi (ukoliko takav uslov postoji) i  (b) dostavljenom danom slanja na adresu elektronske pošte odnosno objavom na Platformi.

 

UGOVOR O FAKTORINGU

U slučaju da Faktor odobri zahtev Korisnika, pristupa se pregovorima i usaglašavanjima radi zaključenja ugovora o faktoringu sa regresom. 

Nakon usaglašavanja, ugovor o faktoringu se zaključuje u formi elektronskog dokumenta korišćenjem elektronskog potpisa sa najmanje dva elementa za potvrđivanje / autentifikaciju identiteta potpisnika, po pravilu prijavom Korisnika na korisnički nalog i dodatnom potvrdom identiteta slanjem SMS poruke sa verifikacionim kodom. 

Napominjemo da Faktor ne preuzima bilo kakvu obavezu u vezi sa Uslugama niti nije obavezan da pruži bilo koju Uslugu sve do konačnog usaglašavanja odnosno prihvatanja i potpisivanja ugovora o faktoringu i ispunjenja njime predviđenih uslova.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Platforma i internet stranica – www.instantfactoring.rs, kao i sav sadržaj i informacije na njima, predstavljaju prava intelektualne svojine Faktora i/ili trećih lica (uključujući bez ograničenja autorska prava, dizajn, patente i žigove) tako da se ne smeju reprodukovati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog pristanka Faktora ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta Faktoru ili bilo kom trećem licu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Faktor može s vremena na vreme izvršiti izmene i dopune ovih Opštih uslova poslovanja o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni putem Platforme. Nastavkom korišćenja Platforme, nakon izmena i dopuna Opštih uslova poslovanja, će se smatrati da ste sa istima upoznati te da ih u potpunosti prihvatate.

Društvo Instant Factoring d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Pjarona De Mondezira br. 42/2, matični broj 21725188. Opšti uslovi poslovanja od 13.10.2021. godine